Regulamin
Konkursu
Plastycznego

(v. 1.0.2, 06/04/2021r.)

§A Informacje początkowe

 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Maryjnej ‘Sancta Maria’ na Jasnej Górze w Częstochowie, edycja 2021 (w dalszej części: Festiwalu) jest Stowarzyszenie ‘Sancta Maria’ (w dalszej części: Organizator) z siedzibą przy ul. Ewy 7, w Częstochowie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320699.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem internetowym https://festiwalsanctamaria.pl/regulamin.
 3. Konkurs rozpoczyna się wraz z uruchomieniem internetowego formularza zgłoszeniowego (patrz: §2 Czas i miejsce).
 4. Konkurs jest wydarzeniem jednoetapowym. Zwycięzcy zostają ustaleni przez powołane przez Organizatora Jury i ogłoszeni podczas Uroczystej Gali Festiwalu z Koncertem Laureatów i Prezentacją Zwycięskich Prac (w dalszej części: Gala).
 5. Edycja 2021 odbywa się pod hasłem "Maryjne Kapliczki w Polskim Krajobrazie" (w dalszej części: Hasło).
 6. Strona Festiwalu znajduje się pod adresem internetowym: https://festiwalsanctamaria.pl.

§B Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

 1. Organizator – znaczenie nadano w §A.1
 2. Festiwal – znaczenie nadano w §A.1
 3. Konkurs – Konkurs Plastyczny Festiwalu, którego dotyczy niniejszy Regulamin
 4. Hasło – znaczenie nadano w §A.5
 5. Gala – znaczenie nadano w §A.4

§C Czas i miejsce

Kiedy? Gdzie? Co?
06/04/21 Opublikowanie Regulaminów Konkursów
04/05/21 Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
14/05/21 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń
i prac konkursowych
19/05/21 Obrady Jury
24/05/21 Ogłoszenie listy Laureatów
bez podania miejsc
30/05/21 Sala Papieska
na Jasnej Górze
Gala Festiwalu

§D Zasady

 1. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich na terenie Polski.
 2. Każdy uczestnik może przekazać jedną pracę do oceny.
 3. Praca zgłaszana na Konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną.
 4. Praca może być wykonana dowolną techniką, w formacie A3 (420 mm x 297 mm).
 5. Praca powinna być tematycznie zgodna z Hasłem.
 6. Praca powinna zostać na odwrocie opisana. Należy podać imię, nazwisko i wiek ucznia (oraz – jeśli są dostępne – placówkę delegującą, instruktora lub opiekuna pracy i tytuł pracy). Nieopisane prace nie będą brały udziału w Konkursie.
 7. Laureaci Konkursu zobowiązani są do uczestnictwa w Gali.

§E Zgłoszenia

 1. Zgłoszeń do uczestnictwa można dokonywać jedynie drogą mailową, wysyłając je na adres email: piotrek.trojak@gmail.com.
 2. Uczestnicy zgłaszani są przez prawnych opiekunów lub nauczycieli/instruktorów.
 3. Uczestnicy, którzy ukończyli 18 rok życia, mogą dokonywać zgłoszeń samodzielnie.
 4. Prace plastyczne należy przesłać pod adres:

  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6
  ul. Przestrzenna 68/70
  42-280 Częstochowa
  z dopiskiem: Festiwal Sancta Maria 2021

§F Ocena i nagrody

 1. Jury zostanie powołane przez Organizatora w trakcie przyjmowania zgłoszeń i podane na stronie internetowej.
 2. Uczestnicy oceniani są w 4 kategoriach wiekowych:
  1. przedszkola
  2. szkoły podstawowe (I – III)
  3. szkoły podstawowe (IV – VIII)
  4. szkoły ponadpodstawowe
 3. Jury może przyznać: nagrodę Grand Prix, I., II. i III. miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dodatkowe wyróżnienia.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna.

§G Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 2. W kwestiach organizacyjnych należy pisać do Organizatora na adres poczty elektonicznej: aniarybka71@o2.pl