Regulamin
Konkursu
Plastycznego

(v. 1.0.4, 03/02/2023r.)

§A Informacje początkowe

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy:
   Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Maryjnej ‘Sancta Maria’ w kategorii przedszkola,
   Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Maryjnej ‘Sancta Maria’ w kategorii I - III (szkoła podstawowa),
   Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Maryjnej ‘Sancta Maria’ w kategorii IV - VIII (szkoła podstawowa),
   Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Maryjnej ‘Sancta Maria’ w kategorii szkoły ponadpodstawowe.
 2. Organizatorem Konkursu Plastycznego Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Maryjnej ‘Sancta Maria’ na Jasnej Górze w Częstochowie, edycja 2024 (w dalszej części: Festiwalu) jest Stowarzyszenie ‘Sancta Maria’ (w dalszej części: Organizator) z siedzibą przy ul. Ewy 7, w Częstochowie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320699.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu tegorocznego Festiwalu znajduje się pod adresem internetowym https://festiwalsanctamaria.pl/regulamin według podanego Harmonogramu.
 4. Konkurs rozpoczyna się według Harmonogramu (patrz: §C Czas i miejsce).
 5. Konkurs jest wydarzeniem wieloetapowym. Zwycięzcy zostają ustaleni przez powołane przez Organizatora Jury i ogłoszeni podczas Uroczystej Gali Festiwalu z Koncertem Laureatów i Prezentacją Zwycięskich Prac (w dalszej części: Gala).
 6. Edycja 2024 odbywa się pod hasłem "W Drodze do Nieba z Maryją" (w dalszej części: Hasło).
 7. Strona Festiwalu znajduje się pod adresem internetowym: https://festiwalsanctamaria.pl.
 8. Strona Festiwalu na Facebooku znajduje się pod adresem internetowym: https://facebook.com/festiwalsanctamaria.

§B Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

 1. Organizator – znaczenie nadano w §A.3
 2. Festiwal – znaczenie nadano w §A.2
 3. Konkurs – Konkurs Plastyczny Festiwalu, którego dotyczy niniejszy Regulamin
 4. Hasło – znaczenie nadano w §A.6
 5. Gala – znaczenie nadano w §A.5

§C Czas i miejsce

Kiedy? Gdzie? Co?
05/01/24 Opublikowanie Regulaminów Konkursów
Szkoły, Domy Kultury, Parafie Eliminacje Szkolne – etap I
01/03/24 Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń i przesłanie prac plastycznych.
30/04/24 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń i opisanych prac plastycznych
06/05/24 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6
w Częstochowie
ul. Przestrzenna 68/70
Obrady Jury II międzynarodowego etapu Konkursu Plastycznego
09/05/24 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6
w Częstochowie
ul. Przestrzenna 68/70
Obrady Jury III międzynarodowego etapu Konkursu Plastycznego
18/05/24 Ogłoszenie listy Laureatów
bez podania miejsc
26/05/24 17:00 Sala Papieska
na Jasnej Górze
Gala Festiwalu

§D Zasady

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
 2. Każdy uczestnik może przekazać jedną pracę do oceny.
 3. Praca zgłaszana na Konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną.
 4. Praca może być wykonana dowolną techniką, w formacie A3 (420 mm x 297 mm).
 5. Praca powinna być tematycznie zgodna z Hasłem.
 6. Praca powinna zostać na odwrocie opisana. Należy podać imię, nazwisko i wiek ucznia (oraz – jeśli są dostępne – placówkę delegującą, instruktora lub opiekuna pracy i tytuł pracy). Nieopisane prace nie będą brały udziału w Konkursie.
 7. Laureaci Konkursu zobowiązani są do uczestnictwa w Gali. Wyjątek: w przypadku laureatów z zagranicy możliwe jest zaprezenetowanie pracy bez konieczności przyjazdu na Galę

§E Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie plastycznym jest tożsame z dostarczeniem pracy.
 2. Uczestnicy zgłaszani są przez prawnych opiekunów lub nauczycieli/instruktorów.
 3. Uczestnicy, którzy ukończyli 18 rok życia, mogą dokonywać zgłoszeń samodzielnie.
 4. Prace plastyczne należy przesłać pod adres:

  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6
  ul. Przestrzenna 68/70
  42-280 Częstochowa
  z dopiskiem: Festiwal Sancta Maria

§F Ocena i nagrody

 1. Jury zostanie powołane przez Organizatora w trakcie przyjmowania zgłoszeń.
 2. Uczestnicy oceniani są w następujących kategoriach wiekowych:
  1. przedszkola
  2. szkoły podstawowe (I – III)
  3. szkoły podstawowe (IV – VIII)
  4. szkoły ponadpodstawowe
 3. Jury może przyznać: nagrodę Grand Prix, I., II. i III. miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dodatkowe wyróżnienia.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna.

§G Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na publikację wizerunku, pracy.
 2. W kwestiach organizacyjnych należy pisać do Organizatora na adres poczty elektonicznej: aniarybka71@o2.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 730291515 (Anna Rybowicz)
 3. Akceptacja regulaminu wiąże się z akceptacją przetwarzania danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć tutaj: RODO