Regulamin
Konkursu
Muzycznego

(v. 1.0.2, 06/04/2021r.)

§A Informacje początkowe

 1. Organizatorem Konkursu Muzycznego Festiwalu Twórczości Maryjnej ‘Sancta Maria’ na Jasnej Górze w Częstochowie, edycja 2021 (w dalszej części: Festiwalu) jest Stowarzyszenie ‘Sancta Maria’ (w dalszej części: Organizator) z siedzibą przy ul. Ewy 7, w Częstochowie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320699.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem internetowym https://festiwalsanctamaria.pl/regulamin.
 3. Konkurs rozpoczyna się wraz z uruchomieniem internetowego formularza zgłoszeniowego (patrz: §2 Czas i miejsce).
 4. Konkurs jest wydarzeniem jednoetapowym. Zwycięzcy zostają ustaleni przez powołane przez Organizatora Jury i ogłoszeni podczas Uroczystej Gali Festiwalu z Koncertem Laureatów i Prezentacją Zwycięskich Prac (w dalszej części: Gala).
 5. Edycja 2021 odbywa się pod hasłem "Maryjne Kapliczki w Polskim Krajobrazie" (w dalszej części: Hasło).
 6. Strona Festiwalu znajduje się pod adresem internetowym: https://festiwalsanctamaria.pl.

§B Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

 1. Organizator – znaczenie nadano w §A.1
 2. Festiwal – znaczenie nadano w §A.1
 3. Konkurs – Konkurs Muzyczny Festiwalu, którego dotyczy niniejszy Regulamin
 4. Hasło – znaczenie nadano w §A.5
 5. Gala – znaczenie nadano w §A.4

§C Czas i miejsce

Kiedy? Gdzie? Co?
06/04/21 Opublikowanie Regulaminów Konkursów
04/05/21 Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
14/05/21 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń
17/05/21 Podanie Harmonogramu Przesłuchań
19/05/21 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6
w Częstochowie
ul. Przestrzenna 68/70
Przesłuchania w Konkursie
i obrady Jury
24/05/21 Ogłoszenie listy Laureatów
bez podania miejsc
30/05/21 Sala Papieska
na Jasnej Górze
Gala Festiwalu

§D Zasady

 1. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych (włącznie z oddziałami gimnazjalnymi) oraz średnich na terenie Polski.
 2. Każdy uczestnik może wykonać jeden utwór, nieprzekraczający czasu 3 minut.
 3. Jedynie soliści mogą brać udział w Konkursie.
 4. Uczestnik może skorzystać z akompaniamentu na żywo lub nagranego, bądź podkładu muzycznego (wersji instrumentalnej). Gra osób akompaniujących nie jest oceniana.
 5. Uczestnik wykonuje jeden utwór o treści maryjnej, zgodnej tematycznie z Hasłem.
 6. W Zgłoszeniu należy podać wybrany utwór oraz jego tekst i podkład muzyczny w formacie MP3.
 7. Z każdej placówki można dokonać maksymalnie 2 zgłoszeń w danej kategorii wiekowej.
 8. Organizator zapewnia sprzęt nagłośnieniowy.
 9. Laureaci Konkursu zobowiązani są do uczestnictwa w Gali i występu podczas Koncertu Laureatów.

§E Zgłoszenia

 1. Zgłoszeń do uczestnictwa można dokonywać jedynie drogą mailową, wysyłając je na adres email: piotrek.trojak@gmail.com.
 2. Uczestnicy zgłaszani są przez prawnych opiekunów lub nauczycieli/instruktorów.
 3. Uczestnicy, którzy ukończyli 18 rok życia, mogą dokonywać zgłoszeń samodzielnie.

§F Ocena i nagrody

 1. Jury zostanie powołane przez Organizatora w trakcie przyjmowania zgłoszeń i podane na stronie internetowej.
 2. Uczestnicy oceniani są w 4 kategoriach wiekowych:
  1. przedszkola
  2. szkoły podstawowe (I – IV)
  3. szkoły podstawowe (V – VIII) oraz oddziały gimnazjalne (III)
  4. szkoły ponadgimazjalne
 3. Jury może przyznać: I., II. i III. miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dodatkowe wyróżnienia.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna.

§G Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 2. W kwestiach organizacyjnych należy pisać do Organizatora na adres poczty elektonicznej: aniarybka71@o2.pl