Regulamin
Konkursu
Muzycznego

(v. 1.0.2, 06/04/2021r.)

§A Informacje początkowe

 1. Organizatorem Konkursu Muzycznego Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Maryjnej ‘Sancta Maria’ na Jasnej Górze w Częstochowie, edycja 2021 (w dalszej części: Festiwalu) jest Stowarzyszenie ‘Sancta Maria’ (w dalszej części: Organizator) z siedzibą przy ul. Ewy 7, w Częstochowie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320699.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem internetowym https://festiwalsanctamaria.pl/regulamin.
 3. Konkurs rozpoczyna się wraz z uruchomieniem internetowego formularza zgłoszeniowego (patrz: §2 Czas i miejsce).
 4. Konkurs jest wydarzeniem jednoetapowym. Zwycięzcy zostają ustaleni przez powołane przez Organizatora Jury i ogłoszeni podczas Uroczystej Gali Festiwalu z Koncertem Laureatów i Prezentacją Zwycięskich Prac (w dalszej części: Gala).
 5. Edycja 2021 odbywa się pod hasłem "Maryjne Kapliczki w Polskim Krajobrazie" (w dalszej części: Hasło).
 6. Strona Festiwalu znajduje się pod adresem internetowym: https://festiwalsanctamaria.pl.

§B Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

 1. Organizator – znaczenie nadano w §A.1
 2. Festiwal – znaczenie nadano w §A.1
 3. Konkurs – Konkurs Muzyczny Festiwalu, którego dotyczy niniejszy Regulamin
 4. Hasło – znaczenie nadano w §A.5
 5. Gala – znaczenie nadano w §A.4

§C Czas i miejsce

Kiedy? Gdzie? Co?
06/04/21 Opublikowanie Regulaminów Konkursów
04/05/21 Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
14/05/21 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń
17/05/21 Podanie Harmonogramu Przesłuchań
19/05/21 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6
w Częstochowie
ul. Przestrzenna 68/70
Przesłuchania w Konkursie
i obrady Jury
24/05/21 Ogłoszenie listy Laureatów
bez podania miejsc
30/05/21 Sala Papieska
na Jasnej Górze
Gala Festiwalu

§D Zasady

 1. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich na terenie Polski.
 2. Każdy uczestnik może wykonać jeden utwór, nieprzekraczający czasu 3 minut.
 3. Jedynie soliści mogą brać udział w Konkursie.
 4. Uczestnik może skorzystać z akompaniamentu na żywo lub nagranego, bądź podkładu muzycznego (wersji instrumentalnej). Gra osób akompaniujących nie jest oceniana.
 5. Uczestnik wykonuje jeden utwór o treści maryjnej, zgodnej tematycznie z Hasłem.
 6. W Zgłoszeniu należy podać wybrany utwór oraz jego tekst i podkład muzyczny w formacie MP3.
 7. Z każdej placówki można dokonać maksymalnie 2 zgłoszeń w danej kategorii wiekowej.
 8. Organizator zapewnia sprzęt nagłośnieniowy.
 9. Laureaci Konkursu zobowiązani są do uczestnictwa w Gali i występu podczas Koncertu Laureatów.

§E Zgłoszenia

 1. Zgłoszeń do uczestnictwa można dokonywać jedynie drogą mailową, wysyłając je na adres email: piotrek.trojak@gmail.com.
 2. Uczestnicy zgłaszani są przez prawnych opiekunów lub nauczycieli/instruktorów.
 3. Uczestnicy, którzy ukończyli 18 rok życia, mogą dokonywać zgłoszeń samodzielnie.

§F Ocena i nagrody

 1. Jury zostanie powołane przez Organizatora w trakcie przyjmowania zgłoszeń i podane na stronie internetowej.
 2. Uczestnicy oceniani są w 4 kategoriach wiekowych:
  1. przedszkola
  2. szkoły podstawowe (I – III)
  3. szkoły podstawowe (IV – VIII)
  4. szkoły ponadpodstawowe
 3. Jury może przyznać: nagrodę Grand Prix, I., II. i III. miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dodatkowe wyróżnienia.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna.

§G Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 2. W kwestiach organizacyjnych należy pisać do Organizatora na adres poczty elektonicznej: aniarybka71@o2.pl