Regulamin
Konkursu
Muzycznego

(v. 1.0.3, 09/01/2022r.)

§A Informacje początkowe

 1. Organizatorem Konkursu Muzycznego Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Maryjnej ‘Sancta Maria’ na Jasnej Górze w Częstochowie, edycja 2022 (w dalszej części: Festiwalu) jest Stowarzyszenie ‘Sancta Maria’ (w dalszej części: Organizator) z siedzibą przy ul. Ewy 7, w Częstochowie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320699.
 2. Współorganizatorem Konkursu Muzycznego jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Częstochowie.
 3. Partnerami Konkursu są Urząd Miasta Częstochowy, Urząd Miasta Berdyczów oraz Towarzystwo Patriotyczne Kresy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu tegorocznego Festiwalu znajduje się pod adresem internetowym https://festiwalsanctamaria.pl/regulamin według podanego Harmonogramu.
 5. Konkurs rozpoczyna się według Harmonogramu (patrz: §C Czas i miejsce).
 6. Konkurs jest wydarzeniem jednoetapowym. Zwycięzcy zostają ustaleni przez powołane przez Organizatora Jury i ogłoszeni podczas Uroczystej Gali Festiwalu z Koncertem Laureatów i Prezentacją Zwycięskich Prac (w dalszej części: Gala).
 7. Edycja 2022 odbywa się pod hasłem "Krzyże i kapliczki bliskie naszym sercom" (w dalszej części: Hasło).
 8. Strona Festiwalu znajduje się pod adresem internetowym: https://festiwalsanctamaria.pl.
 9. Strona Festiwalu na Facebooku znajduje się pod adresem internetowym: https://facebook.com/festiwalsanctamaria.

§B Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

 1. Organizator – znaczenie nadano w §A.1
 2. Współorganizator – znaczenie nadano w §A.2
 3. Festiwal – znaczenie nadano w §A.1
 4. Konkurs – Konkurs Muzyczny Festiwalu, którego dotyczy niniejszy Regulamin
 5. Hasło – znaczenie nadano w §A.7
 6. Gala – znaczenie nadano w §A.6
 7. Partner Konkursu – znaczenie nadano w §A.3

§C Czas i miejsce

Kiedy? Gdzie? Co?
10/01/22 Opublikowanie Regulaminów Konkursów
14/03/22 Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
29/04/22 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń (wykonawcy mieszkający poza granicami Polski przysyłają nagranie audio-wideo)
04/05/22 Podanie Harmonogramu Przesłuchań (dla wykonawców mieszkających w Polsce)
05/05/21 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6
w Częstochowie
ul. Przestrzenna 68/70
Przesłuchania w Konkursie
i obrady Jury
17/05/22 Ogłoszenie listy Laureatów
bez podania miejsc
29/05/22 18:00 Sala Papieska
na Jasnej Górze
Gala Festiwalu

§D Zasady

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkający na terenie Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy.
 2. Każdy uczestnik może wykonać jeden utwór, nieprzekraczający czasu 3 minut. Organizator zastrzega sobie możliwość skracania utworów w przypadku dużej liczby uczestników.
 3. Jedynie soliści mogą brać udział w Konkursie.
 4. Uczestnik może skorzystać z akompaniamentu na żywo lub nagranego, bądź podkładu muzycznego (wersji instrumentalnej). Gra osób akompaniujących nie jest oceniana.
 5. Uczestnik wykonuje jeden utwór o treści maryjnej.
 6. W Zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, placówkę delegującą( nazwa , adres, email, tel.), klasę, tytuł wybrany utwór, akompaniament( pół-playback, akompaniament własny, jaki?)
 7. Z każdej placówki można dokonać maksymalnie 2 zgłoszeń w danej kategorii wiekowej.
 8. Organizator zapewnia sprzęt nagłośnieniowy.
 9. Wykonawcy z zagranicy zobowiązani są do przesłania nagrania w/w podanym terminie.
 10. Laureaci Konkursu zobowiązani są do uczestnictwa w Gali i występu podczas Koncertu Laureatów.

§E Zgłoszenia

 1. Zgłoszeń do uczestnictwa można dokonywać jedynie na podanego maila:
  Wykonawcy z Polski: sanctamaria.muzyczny@gmail.com
  Wykonawcy z zagranicy: sanctamaria.zagranica@gmail.com
 2. Uczestnicy zgłaszani są przez prawnych opiekunów lub nauczycieli/instruktorów.
 3. Uczestnicy, którzy ukończyli 18 rok życia, mogą dokonywać zgłoszeń samodzielnie.

§F Ocena i nagrody

 1. Jury zostanie powołane przez Organizatora w trakcie przyjmowania zgłoszeń.
 2. Uczestnicy oceniani są w następujących kategoriach wiekowych:
  1. przedszkola
  2. szkoły podstawowe (I – III)
  3. szkoły podstawowe (IV – VIII)
  4. szkoły ponadpodstawowe
 3. Jury może przyznać: nagrodę Grand Prix, I., II. i III. miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dodatkowe wyróżnienia.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna.

§G Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na publikację wizerunku, pracy.
 2. W kwestiach organizacyjnych należy pisać do Organizatora na adres poczty elektonicznej: aniarybka71@o2.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 730291515 (Anna Rybowicz)