Regulamin
Konkursu
Literackiego

(v. 1.0.3, 09/01/2022r.)

§A Informacje początkowe

 1. Organizatorem Konkursu Literackiego Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Maryjnej ‘Sancta Maria’ na Jasnej Górze w Częstochowie, edycja 2022 (w dalszej części: Festiwalu) jest Stowarzyszenie ‘Sancta Maria’ (w dalszej części: Organizator) z siedzibą przy ul. Ewy 7, w Częstochowie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320699.
 2. Współorganizatorem Konkursu Literackiego jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Częstochowie.
 3. Partnerami Konkursu są Urząd Miasta Częstochowy, Urząd Miasta Berdyczów oraz Towarzystwo Patriotyczne Kresy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu tegorocznego Festiwalu znajduje się pod adresem internetowym https://festiwalsanctamaria.pl/regulamin według podanego Harmonogramu.
 5. Konkurs rozpoczyna się według Harmonogramu (patrz: §C Czas i miejsce).
 6. Konkurs jest wydarzeniem jednoetapowym. Zwycięzcy zostają ustaleni przez powołane przez Organizatora Jury i ogłoszeni podczas Uroczystej Gali Festiwalu z Koncertem Laureatów i Prezentacją Zwycięskich Prac (w dalszej części: Gala).
 7. Edycja 2022 odbywa się pod hasłem "Krzyże i kapliczki bliskie naszym sercom" (w dalszej części: Hasło).
 8. Strona Festiwalu znajduje się pod adresem internetowym: https://festiwalsanctamaria.pl.
 9. Strona Festiwalu na Facebooku znajduje się pod adresem internetowym: https://facebook.com/festiwalsanctamaria.

§B Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

 1. Organizator – znaczenie nadano w §A.1
 2. Współorganizator – znaczenie nadano w §A.2
 3. Festiwal – znaczenie nadano w §A.1
 4. Konkurs – Konkurs Literacki Festiwalu, którego dotyczy niniejszy Regulamin
 5. Hasło – znaczenie nadano w §A.7
 6. Gala – znaczenie nadano w §A.6
 7. Partner Konkursu – znaczenie nadano w §A.3

§C Czas i miejsce

Kiedy? Gdzie? Co?
10/01/22 Opublikowanie Regulaminów Konkursów
14/03/22 Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń i prac konkursowych
29/04/22 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń i prac konkursowych
06/05/22 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6
w Częstochowie
ul. Przestrzenna 68/70
Obrady Jury Konkursu Literackiego
17/05/22 Ogłoszenie listy Laureatów
bez podania miejsc
29/05/22 18:00 Sala Papieska
na Jasnej Górze
Gala Festiwalu

§D Zasady

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkający na terenie Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy.
 2. Każdy uczestnik może przekazać jeden wiersz do oceny.
 3. Wiersz zgłaszanu na Konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną.
 4. Wiersz musi zawierać minimum 12 wersów, typ, budowa dowolna.
 5. Praca powinna być tematycznie zgodna z Hasłem.
 6. Praca powinna zostać opisana.( drukowane pismo) Należy podać imię, nazwisko i klasę, placówkę delegującą, instruktora lub opiekuna pracy, Tel. do kontaktu, e-mail). Nieopisane prace nie będą brały udziału w Konkursie.
 7. Laureaci Konkursu zobowiązani są do uczestnictwa w Gali.

§E Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie literackim jest tożsame z dostarczeniem pracy.
 2. Uczestnicy zgłaszani są przez prawnych opiekunów lub nauczycieli/instruktorów.
 3. Uczestnicy, którzy ukończyli 18 rok życia, mogą dokonywać zgłoszeń samodzielnie.
 4. Uczestnicy mogą przesyłać wydrukowane i opisane wiersze na adres:

  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6
  ul. Przestrzenna 68/70
  42-280 Częstochowa
  z dopiskiem: Festiwal Sancta Maria 2022

  lub na email: sanctamaria.literacki@gmail.com

§F Ocena i nagrody

 1. Jury zostanie powołane przez Organizatora w trakcie przyjmowania zgłoszeń.
 2. Uczestnicy oceniani są w następujących kategoriach wiekowych:
  1. szkoły podstawowe (I – III)
  2. szkoły podstawowe (IV – VIII)
  3. szkoły ponadpodstawowe
 3. Jury może przyznać: nagrodę Grand Prix, I., II. i III. miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dodatkowe wyróżnienia.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna.

§G Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na publikację wizerunku, pracy.
 2. W kwestiach organizacyjnych należy pisać do Organizatora na adres poczty elektonicznej: aniarybka71@o2.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 730291515 (Anna Rybowicz)